Dotacje na fotowoltaikę czy też pompy ciepła cieszą się sporym zainteresowaniem inwestorów. Nic dziwnego, bo z założenia programy oferujące dofinansowania do instalacji dla różnych beneficjentów, w znacznym stopniu przyczyniają się do skrócenia czasu zwrotu z inwestycji. Poniżej wyjaśniamy zasady i warunki programu Agroenergia. Program ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program Agroenergia – dla kogo?

Beneficjentem programu jest:

1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne

2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Co ważne, w przypadku składania wniosku jako dzierżawca, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Agroenergia

Poniżej przedstawiamy w jakiej wysokości udzielane jest dofinansowanie. Różni się ono w zależności od rodzaju instalacji i jej wielkości.

1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

a) dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
b) dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł
.

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

3. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

4. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki na koszty kwalifikowane zadania nieobjęte dofinansowaniem w formie dotacji, w ramach programu „Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Co obejmuje dofinansowanie w programie Agroenergia?

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

UWAGA! Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Zasady wypłacania dofinasowania

W programie Agroenergia dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z zakładen energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Kiedy ponosić wydatki, tak by otrzymać dofinansowanie z programu Agroenergia?

Bardzo istotne jest złożenie wniosku w programie Agroenergia do właściwego WFOŚiGW przed rozpoczęciem całego przedsięwzięcia. Decydująca jest tutaj data wpływu wniosku. Nie można więc wcześniej zamówić lub zakupić urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawrzeć umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

Agroenergia – terminy i nabór wniosków

Program Agroenergia przewidziany jest do końca czerwca 2027 roku. Nabór wniosków realizowany jest w sposób ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu naboru na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (danego województwa) do czasu rozdysponowania puli środków.

Agroenergia – sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w programie Agroenergia należy założyć konto w Portalu beneficjenta, a po jego aktywacji zalogować się i pobrać wniosek o dofinansowanie. Po zakończeniu wypełniania wniosku, polecamy sprawdzić poprawność wpisanych danych poprzez przycisk „Weryfikacja formularza”. Następnym krokiem jest wysłanie wniosku do Funduszu za pomocą Skrzynki podawczej – PDF dostępnej w portalu beneficjenta. Wypełniony wniosek należy także wydrukować  i podpisany dostarczyć wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub też elektroniczny wniosek podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Za datę złożenia wniosku w programie Agroenergia uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

 

ZAMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących fotowoltaiki i pomp ciepla dla rolników, zostaw nam do siebie kontakt – oddzwonimy!

  Imię i nazwisko

  Numer kontaktowy (właściwa forma XXX-XXX-XXX)

  Adres email (właściwa forma powinna zawierać znak @)

  Miejscowość

  * Pole obowiązkowe

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hydro-Truck Sp. z o.o., w szczególności na kontakt telefoniczny czy za pomocą poczty elektronicznej w celu przekazania oferty. Zapoznałam/em się z polityką prywatności firmy.*